Tổ Chức

I. CHI ỦY

1. BÍ THƯ

Họ tên: Trần Chính Diện

Số điện thoại: 0915460606

Dien

2. PHÓ BÍ THƯ

Họ tên: Trần Công Chính

Số điện thoại: 0912302059

Chinh

3. CHI ỦY VIÊN

Họ tên: Nguyễn Văn Mai

Số điện thoại: 01232055688

Mai1

II. BAN GIÁM HIỆU

1. HIỆU TRƯỞNG

Họ tên: Trần Chính Diện

Số điện thoại: 0915460606

Dien

 

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ tên: Trần Công Chính

Số điện thoại: 0912302059

Chinh