Bài dự thi báo cáo viên giỏi cấp thị xã năm 2018 của đồng chí Trần Chính Diện Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng trường THCS Quảng Văn

Tháng Mười 12, 2018 5:36 sáng

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG VĂN                                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS QUẢNG VĂN

 ĐỀ CĐƠNG DỰ THI
Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thị xã năm 2018
Chuyên đề
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII
Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”,“tự chuyễn hóa” trong nội bộ.

Họ và tên: Trần Chính Diện
Chức vụ: Bí thư chi bộ trường THCS Quảng Văn
Kính thưa Quý vị đại biểu!
Kính thưa ban giám khảo cùng các đồng chí về tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thị xã năm 2018 (Tự giới thiệu)
Tham gia hội thi tôi xin phép được trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa” trong nội bộ.
Nội dung trình bày gồm 4 phần:
Phần 1: Nguyên nhân, thời cơ thách thức, sự cần thiết ban hành Nghị quyết TW4
Phần 2: Nội dung cơ bản của biểu hiện suy thoái tư tưỡng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa”
Phần 3: Giải pháp ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưỡng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa”
Phần 4: Liên hệ thực tế và kết luận
Kính thưa quý vị đại biểu!
Phần 1: Nguyên nhân, thời cơ thách thức, sự cần thiết ban hành Nghị quyết TW4.
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên cách mạng tháng 8 thành công, đưa nước ta từ một nước thuộc địa thành một nước độc lập có chủ quyền, đánh thắng hai đế quốc lớn Pháp và Mỹ, thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh. Đảng ngày càng khẳng định vị thế của nước ta trên trường Quốc tế. Ngày nay sau sự sụp đổ của Liên xô và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Các nước đế quốc và bè lũ phản động luôn tìm cách xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đặc biệt trong thời đại Công nghệ thông tin, nền kinh tế tri thức, nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những tàn dư tồn tại của chế độ củ, sự cám dỗ của đồng tiền, sự tham vọng quyền lực, cuộc sống xa hoa thực dụng vv… dẫn đến tệ nạn tham nhũng, chạy quan chạy chức đang len sâu trong đời sống xã hội, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên lung lay ý chí phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưỡng chính trị, đạo đức lối sống, dẫn tới “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với thế lực xấu, thù địch phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
Lợi dụng điều đó các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “Dân chủ”, “Nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, đồng thời cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Thể hiện qua 9 biểu hiện sau:
+ Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”
+ Phản bác, phủ nhận nền dân chủ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”.
+ Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ, tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước
+ Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin…để nói xấu, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
+ Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi phi chính trị hoá quân đội và công an. Xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
+ Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập, vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
+ Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi giữa Việt Nam với các nước.
+ Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật.
+ Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước
Từ đó gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, gây mất lòng tin của dân đối với Đảng dẫn đến” tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa” trong nội bộ Đảng. Từ thực tế trên tại hội nghị TW4 khóa XI, Đảng ta đã có nghị quyết TW 4 với nội dung “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Kính thưa hội thi!
Qua hơn 4 năm thực hiện, Đại hội XII của Đảng nhận định: “Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; có tác động thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố thêm niềm tin trong Đảng và nhân dân”. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “một số việc chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra” và còn có “một số hạn chế, khuyết điểm”. Cụ thể:
Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ Đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên chưa được đẩy lùi, còn diễn biến tinh vi phức tạp hơn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ còn phổ biến. Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện về đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén, hiệu quả chưa cao. Vì vậy việc ban hành NQ TW 4 khóa XII là rất cần thiết.
Phần 2: Nội dung cơ bản của biểu hiện suy thoái tư tưỡng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa”
Việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề sống còn của Đảng.
Từ những hạn chế khuyết điểm trên, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những thách thức đối với công tác xây dựng Đảng và sự tồn vong của chế độ thể hiện qua cách biểu hiện sau:
– Suy thoái về tư tưởng, chính trị: (có 9 biểu hiện)
+ Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin.
+ Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, sai trái.
+ Nhận thức sai lầm về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập chính trị.
+ Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, né tránh trách nhiệm.
+ Trong tự phê bình còn dấu giếm, không dám nhận khuyết điểm. Trong phê bình thì nể nang né tránh, ngại và chạm thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.
+ Nói, viết không đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm.
+ Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình, không chịu học tập lắng nghe tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.
+ Tham vọng quyền lực, không chấp hành sự phân công của tổ chức kén chọn chức danh, vị trí công tác. Tìm mọi cách vận động, tác động tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho các nhân không lành mạnh.
+ Vướng vào “Tư duy nhiệm kỳ” chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt có lợi cho mình. Tranh thủ bổ nhiệm người thân, người nhà dù không đủ điều kiện.
– Biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống: (có 9 biểu hiện)
+ Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ thực dụng, cơi hội, vụ lợi… không muốn người khác hơn mình.
+ Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết viên chức, dân chủ hình thức, cục bộ, bè phái
+ Kê khai tài sản thiếu trung thực
+ Mắc bệnh thành tích, háo danh phô trương, che dấu khuyết điểm
+ Quan liêu xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan đơn vị, thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân
+ Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài sản ngân sách nhà nước…
+ Tham ô, tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp đối tượng khác để trục lợi, dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng
+ Thao túng trong công tác tổ chức cán bộ, chạy chức, chạy quyền, chạy chổ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội
+ Đánh bạc, rượu chè bê tha, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp sa vào tệ nạn xã hội
Phần 3: Giải pháp ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưỡng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa”
Nghị quyết TW 4 tập trung các giải pháp sau:
+ Trước hết, cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh. Trước hết, cần làm cho mọi người nhận thức được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; thấy được việc phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta, v.v. Đồng thời, làm rõ sự nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nếu không phòng, chống, đấu tranh kịp thời, kiên quyết. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao khả năng “miễn dịch” của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trước sự tác động chuyển hóa, cùng những tiêu cực trong đời sống xã hội.
+ Hai là, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII. Việc ban hành Nghị quyết TW4-khóa XII cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm cơ sở để đấu tranh, khắc phục. Nghị quyết xác định 4 nhóm giải pháp mang tính cơ bản, toàn diện, khoa học và có mối quan hệ biện chứng với nhau. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn thực hiện nghị quyết TW4 với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm năng lực tốt và động cơ phấn đấu đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.
+ Ba là, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta. Thông qua việc làm này, cơ thể Đảng như được gột sạch những vết nhơ; cán bộ, đảng viên nhận rõ ưu, khuyết điểm của mình để phấn đấu và rèn luyện; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ được nhận diện và khắc phục. Bởi thế, cần đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt Đảng với tinh thần xây dựng, trung thực, chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường “sức đề kháng” nhằm vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ, tha hóa cán bộ Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Vận dụng linh hoạt các biện pháp xử lý đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có hiểu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
+ Bốn là, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước mắt, cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet và các trang mạng xã hội; chủ động định hướng, cung cấp thông tin kịp thời. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, có những bài viết sắc sảo, ý thức chính trị cao nhằm phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đi đôi với khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; cần xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền và lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.
Kính thưa Quý vị Đại biểu! Thưa ban chỉ đạo hội thi!
Nhận diện đúng, đấu tranh, khắc phục kịp thời những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là biện pháp hết sức quan trọng để khắc phục những hiểm họa khôn lường mà nó gây ra đối với Đảng và chế độ ta. Làm được điều đó, sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và làm thất bại những mưu đồ lợi dụng vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động.
Phần 4: Liên hệ thực tế và kết luận
Kính thưa Quý vị Đại biểu! Thưa ban chỉ đạo hội thi!
Đối với chi bộ trường THCS Quảng Văn trong những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, và chỉ thị 03-CT/TW, gắn với chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng trong chi bộ, giúp cho mỗi cán bộ đảng viên nhìn và soi lại bản thân, chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, tạo được niềm tin của quần chúng vào tổ chức Đảng.
Vì vậy, mặc dù có nhiều biến động và diễn biến phức tạp trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, tôn giáo và đời sống xã hội, nhưng nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưỡng vì vậy đội ngủ cán bộ đảng viên, nhà giáo và học sinh trường luôn trung thành với Đảng, Bác Hồ, không dao động trước các cám dổ, bằng lý luận kết hợp với thực tiễn đấu tranh chống việc truyền đạo trái phép các tà đạo « Pháp luân công; hội thánh đức chúa trời,vv..» đi ngược với thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc. Đơn vị không có thành viên và người thân tham gia các tà đạo trên.. Phát huy được tính tự giác, đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân tinh thần tập thể tốt, đoàn kết nội bộ cao hăng hái thi đua « dạy tốt- học tốt ». Điều đó thể hiện qua các đợt bảo lũ, thiên tai, nhiều đồng chí đã vượt qua mưa bảo đến trường để phòng chống và khắc phục hậu quả do bảo lũ gây ra.
Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát, chi ủy nắm vững tình hình mọi mặt của chi bộ, nắm chắc đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành quan điểm, đường lối của Đảng, để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.
Công tác phát triển Đảng được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kết nạp 5 đảng viên mới, có 02 quần chúng đã học xong lớp cảm tình Đảng, vượt chỉ tiêu 2 đồng chí.
Kết quả phân tích chất lượng Đảng viên trong nhiệm kỳ, cả 3 năm 100% đảng viên đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ 3 năm liền đều được đảng bộ công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.
Nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng. Chi ủy đã lãnh đạo chính quyền xây dựng nhà trường phát triển vững chắc và đạt nhiều thành tích quan trọng, năm học 2016-2017, nhà trường duy trì công tác phổ cập GD THCS mức 2 với tỉ lệ 85,7% đến 87%. Hiệu quả đào tạo đạt trên 97%. Chất lượng GD Giỏi trên 16%; Khá trên 40%, chất lượng mũi nhọn tăng cả quy mô và số giải. Học sinh năng khiếu luôn duy trì và giử vững, tỷ lệ tốt nghiệp ổn định trên 99%.
Chất lượng đội ngủ ngày càng được nâng cao, giáo viên được đào tạo trên chuẩn tăng từ 54,8% lên 75%. Đặc biệt năm học 2016-2017 đạt và hoàn thành các chỉ tiêu của tập thể lao động tiên tiến: Chất lượng mũi nhọn đối với học sinh đạt 29 giải (15 giải văn hóa; 14 giải năng khiếu). Giáo viên đạt 31 giải: (cấp thị: 12 giải nhất, 7 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải kk; Cấp tỉnh 1 nhất, 1 giải nhì; 2 giải ba, 2 giải KK; cấp Quốc gia 1 giải 3)
Tiếp tục phát huy thành quả đạt được, năm học 2017-2018 đội ngủ cán bộ-giáo viên – nhân viên trưởng đạt nhiều kết quả quan trọng
Về học sinh: Chất lượng đại trà
+ Hạnh kiểm: Tốt: 232/310em, tỷ lệ 78,84%; Khá: 78/310 em, tỷ lệ 25,16%;
+ Học lực: Giỏi: 58/310 em, tỷ lệ 18,71%; Khá 142/310 em, tỷ lệ 45,81%; T Bình: 105/310 em, tỷ lệ 33,87%; Yếu: 5/310 em, tỷ lệ 1,61%. So với chỉ tiêu: Giỏi tăng 2,61%; Khá tăng: 3,7%; Khá giỏi vượt 6,31%;
Thi học sinh giỏi VH lớp 9 đạt 9 giải cấp thi xã (1 giải nhất, 1 giải 3, 6 giải KK ), đạt 3 giải cấp tỉnh (1 giải nhỉ, 2 giải khuyến khích)
– Năng khiếu: Cấp thị xã 9 giải (1 nhất, 2 nhì, 1 ba, 5KK).
– Thi chỉ huy Đội giỏi đạt 1 giải KK ( em Trần Thị Nhàn được vinh danh Thiếu Niên tiêu biểu làm theo lời Bác)
Có 3 tập thể lớp đạt tiên tiến xuất sắc, 3 tập thể lớp đạt tiên tiến 3 lớp còn lại hoàn thành nhiệm vụ
Về Giáo viên:
– Thi giáo viên giỏi cấp thị xã: Có 9 giáo viên đạt giỏi, trong đó có (01 giải nhì và 05 giải KK, 3 đạt giỏi); vượt chỉ tiêu 5 giáo viên, đơn vị có giáo viên đạt giỏi đứng đầu của thị xã
Xếp loại thi đua cuối năm có 3 giáo viên đề nghị công nhận chiến sỉ thi đua cơ sở đạt 12%; 14 đạt lao động tiên tiến tỷ lệ 56%; hoàn thành nhiệm vụ 8 tỷ lệ 32%, đơn vị đề nghị công nhận tập thể lao động tiên tiến.
Có được thành tích trên, nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng. Tập thể chi ủy, chi bộ, nội bộ đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Động viên, khen thưởng kịp thời và phát huy tốt các tấm gương tiêu biểu, các điển hình tiên tiến.
Kính thưa Quý vị Đại biểu! Thưa ban chỉ đạo hội thi!
Với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhất định NQ TW4 – Khóa XII sớm đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập và phát triển toàn diện với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Xin trân trọng cám ơn Quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo và các thành viên tham gia hội thi đã lắng nghe./.